Ban Giám đốc

1. Giám đốc: Nguyễn Quang Huy

Sinh ngày: 02/08/1961

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xuân Hòa, Vũ Thư, Thái Bình

 Trình độ: Đại học

 Lý luận chính trị: Cao cấp

2. Phó Giám đốc: Đặng Văn Châu

 Sinh ngày: 17/10/1965

 Dân tộc: Kinh

 Quê quán:

Hoằng Cát - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

 Trình độ: Đại học

 Lý luận chính trị: Cao cấp

3. Phó Giám đốc: Hoàng Đại Thắng

 Sinh ngày: 04/09/1968

 Dân tộc: Tày

 Quê quán: Xã Tân Lĩnh - Huyện Lục Yên - Tỉnh Yên Bái

 Trình độ: Thạc sỹ

 Lý luận chính trị: Cao Cấp