Bảng vàng thành tích

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(TỪ NĂM 2004 ĐẾN NĂM 2019)

NĂM 2004

STTHình thức khen thưởngSố quyết địnhGhi chú
ITập thể 

  

1Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng:   
-Cờ thi đua dẫn đầu khu vực I cho Sở Kế hoạch và Đầu tư về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.225/QĐ-BKH ngày 25/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
-Bằng khen cho Phòng kinh tế ngành có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.225/QĐ-BKH ngày 25/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
2Ủy ban nhân dân tỉnh tặng:  
-Bằng khen cho Tập thể cán bộ, công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 200410/UB/KT ngày 07/01/2005 
-Bằng khen thành tích 15 năm xây dựng khu vực phòng thủ cho tập thể cán bộ, công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư806/UB/KT ngày 16/8/2004 
3Chi bộ được công nhận là Chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các tổ chức đoàn thể cơ quan: Công đoàn, Chi đoàn đạt vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Công đoàn và Đoàn thanh niên cấp trên khen thưởng  
IICá nhân  
 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen cho 02 đồng chí; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 đồng chí có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2004  

NĂM 2005

STTHình thức khen thưởngSố Quyết địnhGhi chú
ITập thể  
1Thủ tướng Chính phủ tặng  
-Cờ thi đua cho Sở Kế hoạch và Đầu tư đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua759/QĐ-TTg ngày 23/5/2006 
-Bằng khen cho tập thể cán bộ, công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư797/QĐ-TTg ngày 01/6/2006 
2Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng:  
-Bằng khen cho Phòng Tổng hợp Kinh tế quốc dân230/QĐ-BKH ngày 16/3/2006 
3Ủy ban dân tộc Quốc hội tặng:  
-Bằng khen cho tập thể cán bộ, công chức trong Sở có nhiều thành tích xuất sắc 7 năm thực hiện Chương trình 13578/QĐ-UBDT ngày 3/4/2006 
4Ủy ban nhân dân tỉnh tặng:  
-Cờ thi đua xuất sắc đơn vị dẫn đầu khối cụm năm 2005 cho cán bộ, công chức trong Sở497/QĐ-UBND ngày 28/4/2006 
-Bằng khen cho Phòng Tổ chức Hành chính, phòng Văn xã556/QĐ-UBND ngày 28/4/2006 
-Công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 02 phòng: Tổ chức Hành chính, Văn xã496/QĐ-UBND ngày 28/4/2006 
-Chi bộ được công nhận là Chi bộ trong sạch, vững mạnh; các tổ chức đoàn thể cơ quan như Công đoàn, Chi đoàn đạt vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Công đoàn và Đoàn Thanh niên cấp trên khen thưởng  
IICá nhân  
1 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng:  
 Bằng khen cho 02 Đ/c (Hòa, Việt) có thành tích xuất sắc năm 2005.230/QĐ-BKH ngày 16/3/2006 
2Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh công nhận 01 đồng chí đạt chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.  

NĂM 2006

STTHình thức khen thưởngSố Quyết địnhGhi chú
ITập thể  
1Bộ Kế hoạch và Đầu tư  
-Bằng khen cho tập thể cán bộ, công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư252/QĐ-BKH ngày 20/3/2007 
-Bằng khen cho Phòng Đăng ký kinh doanh252/QĐ-BKH ngày 20/3/2007 
2Ủy ban nhân dân tỉnh tặng:  
-Bằng khen cho Phòng Kinh tế đối ngoại361/QĐ-UBND ngày 19/4/2007 
-Công nhận danh hiệu lao động xuất sắc cho 3 phòng: Phòng Tổng hợp KTQD, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Văn xã360/QĐ-UBND ngày 19/4/2007 
3Đảng uỷ Dân chính Đảng tỉnh tặn  
-Tặng Giấy khen cho Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt tiêu chuẩn Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu 3 năm 2004-2006.699- QĐ/ĐU ngày 08/02/2007 
4Các tổ chức đoàn thể cơ quan: Công đoàn, Chi đoàn đạt vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Công đoàn và Đoàn Thanh niên cấp trên khen thưởng.  
IICá nhân  
-Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen cho 02 cá nhân có thành tích xuất sắc; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 cá nhân có thành tích xuất sắc  

NĂM 2007

STTHình thức khen thưởngSố Quyết địnhGhi chú
ITập thể  
1Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng:  
-Bằng khen cho Tập thể Cán bộ công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư 402/QĐ -BKH ngày 03/4/2008 
-Bằng khen cho phòng Tổ chức- Hành chính.402/QĐ -BKH ngày 03/4/2008 
2Tỉnh ủy tặng:  
-Bằng khenho Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt tiêu chuẩn Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu 3 năm liền (2005-2007)1027- QĐ/TU ngày 02/4/2008 
3Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng:  
-Bằng khen cho Phòng Kinh tế ngành366/QĐ-UBND  ngày 24/3/2008 
-Công nhận danh hiệu lao động xuất sắc cho 4 phòng: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kinh tế đối ngoại; Phòng Kinh tế ngành; Phòng Tổng hợp kinh tế quốc dân.364/QĐ-UBND  ngày 24/3/2008 
-Bằng khen cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, phòng Kinh tế đối ngoại và cá nhân về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ di dân tái định cư năm 2007.  
4Các tổ chức đoàn thể cơ quan: Công đoàn, Chi đoàn đạt vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Công đoàn và Đoàn Thanh niên cấp trên khen thưởng.  
IICá nhân  
1Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen cho 02 cá nhân (đ/c Hùng GĐ, Cường) có thành tích xuất sắc  
2Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 cá nhân có thành tích xuất sắc. UBND tỉnh công nhận 01 đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.  

NĂM 2008

STTHình thức khen thưởngSố Quyết địnhGhi chú
ITập thể  
1Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen cho:  
-Tập thể Cán bộ công chức Sở Kế hoạch & Đầu tư 345/QĐ-BKH ngày 20/3/2009 
-Phòng Kinh tế ngành 345/QĐ -BKH ngày 20/3/2009 
2Uỷ ban nhân dân tỉnh  
-Công nhận 5 phòng đạt danh hiệu Tập thể LĐ xuất sắc Phòng Tổng hợp Kinh tế quốc dân; Phòng Kinh tế ngành; Phòng Thẩm định dự án đầu tư & quản lý đấu thầu; Phòng Văn xã; Phòng Đăng ký kinh doanh293/QĐ-UBND  ngày 24/3/2009 
IICá nhân  
1Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen cho:  
-ắc nhiệm vụ năm 2008 gồm: Đặng Văn Châu - Phó Giám đốc Sở; Nguyễn Đăng Lộc - Phó Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại; Trần Xuân Trường- Chuyên viên Phòng Kinh tế ngành.345/QĐ -BKH ngày 20/3/2009 
2UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 Đ/c  
-Nguyễn Hữu Mai - Phó giám đốc Sở; Nguyễn Văn Quỳnh - Phó Trưởng phòng Thẩm định dự án đầu tư và Quản lý đấu thầu296/QĐ-UBND  ngày 24/3/2009 
-Công nhận 02 Đ/c đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: Đ/c: Đặng Văn Châu - Phó giám đốc sở; Đ/c: Vũ Huy Hoà - Trưởng phòng Tổng hợp Kinh tế quốc dân297/QĐ-UBND  ngày 24/3/2009 

NĂM 2009

STTHình thức khen thưởngSố Quyết địnhGhi chú
ITập thể  
1Chính phủ  
-Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho Tập thể Cán bộ công chức Sở Kế hoạch & Đầu tư có thành tích xuất sắc trong công tác di dân TĐC thủy điện Sơn La 614QĐ/TTg ngày 13/5/2009 
2Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng:  
-Tập thể phòng Văn xã và phòng Tài chính Kế hoạch huyện Sìn Hồ 392/QĐ -BKH ngày 19/3/2009 
3Ủy ban nhân dân tỉnh tặng:  
-Cờ thi đua xuất sắc năm 2009 cho phòng Tổng hợp Kinh tế quốc dân 318/QĐ-UBND  ngày 17/3/2010 
-Bằng khen cho Tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư và phòng Kinh tế ngành đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2008-2009321/QĐ-UBND ngày 17/3/2010 
-Công nhận 07 phòng đạt danh hiệu Tập thể LĐ xuất sắc gồm: Phòng Tổng hợp Kinh tế quốc dân; Phòng Kinh tế ngành; Phòng Kinh tế đối ngoại; Phòng Thẩm định dự án đầu tư & quản lý đấu thầu; Phòng Văn xã; Văn phòng Sở; Thanh tra Sở;319/QĐ-UBND  ngày 17/3/2010 
-Bằng khen cho Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2004-20091017/QĐ-UBND ngày 28/7/2009 
-Bằng khen cho Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích xuất sắc trong PTTĐ lập thành tích chào mừng các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2009 1246/QĐ-UBND ngày 27/9/2009 
-Bằng khen cho Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị 1926/QĐ-UBND ngày 24/11/2009 
-ằng khen cho Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"1768/QĐ-UBND ngày 04/11/2009 
-Công nhận 01 Đ/c đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh Đ/c: Nguyễn Hữu Mai - Phó giám đốc sở  
4Ban Tổ chức tỉnh ủy tặng Giấy khen:  
-Văn phòng sở có thành tích trong công tác tổ chức – xây dựng Đảng năm 20091902-QĐ/BTCTU ngày 14/01/2010 
5Đảng ủy DCĐ tỉnh  tặng Giấy khen  
-Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt tiêu chuẩn Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu năm 20092273- QĐ/ĐU ngày 13/01/2010 
IICá nhân  
1Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen   
-Đ/c Vũ Mạnh Hùng – Giám đốc Sở  có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc1409/QĐ-TTg ngày 09/8/2010 
-Đ/c Đặng Văn Châu – Phó GĐ Sở  có thành tích xuất sắc trong công tác di dân tái định cư thủy điện Sơn La 614/QĐ-TTg ngày 13/5/2009 
2Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen   
-Cho 03 cá nhân có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ năm 2009392/QĐ -BKH ngày 19/3/2009 
3Ủy ban nhân dân tỉnh tặng:  
-Bằng khen cho 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2008-2009 gồm: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Phương – Trưởng phòng KTĐN; Đ/c Nguyễn Văn Hải – Phó Trưởng phòng KTĐN; Đ/c Hoàng Đại Thắng – Phó Trưởng phòng Thẩm định; Đ/c Nguyễn Xuân Dũng – Chuyên viên phòng Thẩm định321/QĐ-UBND ngày 17/3/2010 
-Công nhận 01 Đ/c đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: Đ/c: Nguyễn Hữu Mai - Phó giám đốc sở320/QĐ-UBND  ngày 17/3/2010 
-Bằng khen cho đồng chí Vũ Mạnh Hùng - Giám đốc Sở đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2004-20091017/QĐ-UBND ngày 28/7/2009 
-Bằng khen cho 05 Đ/c đã có thành tích xuất sắc trong PTTĐ lập thành tích chào mừng các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2009 gồm: Đ/c Vũ Mạnh Hùng - Giám đốc Sở; Đ/c Nguyễn Hữu Mai – Phó Giám đốc sở; Đ/c Nguyễn Thị Mai – Trưởng phòng KTN; Đ/c Vũ Huy Hòa – Trưởng phòng Tổng hợp; Đ/c Trần Quang Hoạt – Phó phòng ĐKKD.1246/QĐ-UBND ngày 27/9/2009 
4Các tổ chức đoàn thể cơ quan: Công đoàn, Chi đoàn đạt vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Công đoàn và Đoàn Thanh niên cấp trên khen thưởng.  
5Tỉnh ủy tặng Bằng khen  
-Cho 03 cá nhân (Đ/c Vũ Mạnh Hùng – Giám đốc Sở; Đ/c Đặng Văn Châu và Đ/c Nguyễn Hữu Mai – Phó Giám đốc Sở)  

NĂM 2010

STTHình thức khen thưởngSố Quyết địnhGhi chú
ITập thể  
1Chủ tịch nước tặng:  
-Huân chương lao động hạng ba cho Sở Kế hoạch và Đầu tư1339/QĐ-CTN ngày 19/8/2010 
2Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng:  
-Bằng khen cho: Tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư; phòng Kinh tế đối ngoại, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tam Đường362/QĐ-BKHĐT ngày 21/3/2011 
3Ủy ban nhân dân tỉnh tặng:  
-Cờ thi đua cho tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2006-2010)1043/QĐ-UBND ngày 21/8/2010 
-Cờ thi đua xuất sắc nawm cho tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Sở177/QĐ-UBND ngày 22/02/2011 
- Công nhận 06 phòng đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" gồm: Phòng Kinh tế ngành, phòng Kinh tế đối ngoại, phòng Đăng ký kinh doanh, phòng Văn xã, Văn phòng Sở và Thanh tra Sở180/QĐ-UBND ngày 22/02/2011 
4Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh tặng:  
-Giấy khen cho Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt tiêu chuẩn Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu năm 2010351-QĐ/ĐU ngày 30/12/2010 
IICá nhân  
1Thủ tướng Chính phủ tặng:  
-Bằng khen cho 03 cá nhân có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, gồm: Đ/c Nguyễn Hữu Mai - Phó GĐ Sở, Đ/c Hoàng Đại Thắng - Phó phòng Thẩm định, Đ/c Trần Văn Dũng - Phó GĐ Ban QLDA Giảm nghèo tỉnh535/QĐ-TTg ngày 13/4/2011 
2Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng:  
-Bằng khen cho 03 cá nhân có thành tích xuất sắc, hoàn thành nhiệm vụ năm 2010, gồm: Đ/c Chiển (VP Sở), Đ/C Hùng (Thanh tra Sở), Đ/C Dương (Phòng TC-KH huyện Sìn Hồ)392/QĐ-BKH ngày 19/3/2011 
3Ủy ban nhân dân tỉnh tặng:  
-Bằng khen cho 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2009 - 2010, gồm: Đ/c Tuyến, Thông (Văn xã), Đ/c Bích (Thanh tra), Đ/c Thìn (Vp Sở), Đ/c Cường (Tổng hợp), Đ/c Mai (Kinh tế ngành)178/QĐ-UBND ngày 22/02/2011 
    

NĂM 2011

STTHình thức khen thưởngSố Quyết địnhGhi chú
ITập thể  
1Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng:  
-Cờ thi đua cấp Bộ: Tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư332/QĐ-BKHĐT ngày 21/3/2012 
-Bằng khen của Bộ trưởng: Tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư, phòng Kinh tế ngành, phòng Đăng ký kinh doanh332/QĐ-BKHĐT ngày 21/3/2012 
2Ủy ban nhân dân tỉnh tặng:  
-Cờ thi đua xuất sắc năm 2011 cho tập thể: Phòng Văn xã (Sở Kế hoạch và Đầu tư)194/QĐ-UBND ngày 24/02/2012 
-Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc nhiệm vụ năm 2011" cho 6 tập thể, gồm: Phòng Kinh tế đối ngoại, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Văn xã, Phòng Đăng ký kinh doanh, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở.198/QĐ-UBND ngày 22/02/2012 
-Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011 cho 03 tập thể, gồm: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Kinh tế đối ngoại199/QĐ-UBND ngày 22/02/2012 
IICá nhân  
1Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng:  
-Bằng khen  02 đồng chí, gồm: Đ/c Nguyễn Ngọc Tú, Đ/c Lê Minh Trân332/QĐ-BKHĐT ngày 21/3/2012 
2Ủy ban nhân dân tỉnh tặng;  
-Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 05 đồng chí, gồm: Đ/c Vũ Mạnh Hùng, Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tuyến, Đ/c Nguyễn Văn Chiển, Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, Đ/c Nguyễn Văn Quỳnh193/QĐ-UBND ngày 24/02/2012 
-Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2001 cho 05 đồng chí, gồm: Đ/c Vũ Mạnh Hùng, Đ/c Đặng Văn Châu, Đ/c Ngô Quang Huy, Đ/c Nguyễn Đức Hạnh, Đ/c Trần Xuân Trường199/QĐ-UBND ngày 24/02/2012 

NĂM 2012

STTHình thức khen thưởngSố Quyết địnhGhi chú
ITập thể  
1Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng:  
-Bằng khen cho 02 tập thể, gồm: Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư; Khen thưởng khối Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2012400/QĐ-BKHĐT ngày 01/4/2013 
2Ủy ban nhân dân tỉnh tặng:  
-Bằng khen cho Tập thể cán bộ, công nhân viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư (đã được Thi đua khối Tổng hợp suy tôn)171/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 
-Cờ cho 01 tập thể tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác và dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh năm 2012 (Phòng ĐKKD)166/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 
-Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho các tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2012, gồm: Phòng Tổng hợp KTQD, Phòng Thẩm định dự án đầu tư & Quản lý đấu thầu, Phòng Đăng ký kinh doanh, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở187/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 
IICá nhân  
1Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba cho 03 đồng chí có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, cụ thể là:  
-Đồng chí Vũ Mạnh Hùng - Giám đốc Sở1136/QĐ-CTN ngày 28/6/2013 
-Đồng chí Đặng Văn Châu - Phó Giám đốc Sở922/QĐ-CTN ngày 21/5/2013 
-Đồng chí Nguyễn Hữu Mai - Phó Giám đốc Sở922/QĐ-CTN ngày 21/5/2013 
2Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng:  
-Bằng khen cho 02 đồng chí: Hoàng Thị Nguyện (Phó Trưởng phòng Tổng hợp KTQD) và Nguyễn Thị Hồng Tuyến (Trưởng phòng Kinh tế ngành)400/QĐ-BKHĐT ngày 01/4/2013 
3Ủy ban nhân dân tỉnh tặng  
-Bằng khen cho 03 đồng chí, gồm: Đ/c Nguyễn Hữu Mai (Phó Giám đốc Sở), Đ/c Nguyễn Văn Quỳnh (Phó Trưởng phòng Văn xã), Đ/c Nguyễn Văn Chiển (Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh)171/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 

NĂM 2013

STTHình thức khen thưởngSố Quyết địnhGhi chú
ITập thể  
1Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng:  
-Bằng khen 01 tập thể cán bộ, công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2012- 2013305/QĐ-BKHĐT ngày 13/3/2014 
-Bằng khen cho 02 tập thể (gồm: Phòng Tổng hợp KTQD, Phòng Thẩm định & QLĐT) Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2012 - 2013305/QĐ-BKHĐT ngày 13/3/2014 
2Ủy ban nhân dân tỉnh tặng:  
-Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 9 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013, gồm: Văn phòng Sở, Phòng Tổng hợp KTQD, Phòng Thẩm định dự án & QLĐT, Phòng Đăng ký kinh doanh, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Kinh tế đối ngoại, Phòng Văn xã, Thanh tra Sở, Ban QLDA Giảm nghèo 71/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 
-Cờ thi đua cho đơn vị tiêu biểu hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2013 cho Văn phòng Sở73/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 
-Bằng khen cho tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích xuất sắc trong diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Lai Châu năm 20131179/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 
IICá nhân  
1Thủ tướng Chính phủ tặng:  
-Bằng khen cho đồng chí Đặng Trần Thắng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2008 - 2012965/QĐ-TTg ngày 21/6/2013 
-Bằng khen cho đồng chí Đặng Văn Châu - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lai Châu từ năm 2004-2014, góp phần vào việc xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc230/QĐ-TTg ngày 11/2/2013 
-Bằng khen cho 03 cá nhân (gồm: Đ/c Nguyễn Văn Quỳnh - Trưởng phòng Văn xã, Đ/c Nguyễn Thị Hồng Tuyến - Trưởng phòng KTN, Đ/c Nguyễn Văn Chiển - Trưởng phòng ĐKKD) đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc418/QĐ-TTg ngày 04/3/2014 
2Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng:  
-Bằng khen cho 03 cá nhân Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2012- 2013 (gồm: Ninh, Bích, Hương)305/QĐ-BKHĐT ngày 13/3/2014 
3Ủy ban nhân dân tỉnh tặng:  
-Bằng khen cho Đ/c Đặng Trần Thắng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích xuất sắc trong diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Lai Châu năm 20131179/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 
-Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 02 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2011 đến năm 2013, gồm: Đ/c Đặng Văn Châu, Đ/c Nguyễn Hữu Mai69/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 
- Bằng khen cho 07 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013, gồm: Vũ Huy Hòa, Hoàng Đại Thắng, Hoàng Thị Nguyện, Phạm Đức Chín, Trần Văn Dũng, Ngô Quang Huy, Hà Đình Thông66/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 
- Bằng khen cho 6 cá nhân (gồm: Mai, Ninh, Tuyến, Chiển, Quỳnh, Dũng WB) có nhiều thành tích trong xây dựng và phát triển tỉnh Lai Châu nhân kỷ niệm 10 năm chia tách, thành lập (01/01/2004 - 01/01/2014)217/QĐ-UBND ngày 10/3/2014 
- Bằng khen cho Đ/c Đặng Trần Thắng có nhiều thành tích trong xây dựng và phát triển tỉnh Lai Châu nhân kỷ niệm 10 năm chia tách, thành lập (01/01/2004 - 01/01/2014)                                                                      355/QĐ-UBND ngày 18/4/2014 
    

NĂM 2014

STTHình thức khen thưởngSố Quyết địnhGhi chú
ITập thể  
1Chủ tịch nước tặng:  
-Huân chương lao động hạng nhì cho tập thể cán bộ công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư (đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010 đến năm 2014 góp phần vào sự nghiệp xây dụng chủ nghĩa Xã hội và Bảo vệ tổ quốc)1001/QĐ-CTN ngày 01/6/2015 
2Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng:  
-Bằng khen cho 2 Tập thể phòng (Phòng văn xã và phòng Kinh tế đối ngoại) đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014374/QĐ-BKHĐT ngày 26/3/2015 
3Ủy ban nhân dân tỉnh tặng:  
-Bằng khen cho tập thể sở KHĐT đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC năm 20131725/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 
-Tặng cờ (Ba) cho Sở KHĐT thuộc khôi Tham mưu tổng hợp đã HTSX nhiệm vụ năm 2014 117/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 
-Tặng cờ cho phòng Tổng hợp KTQD đã HTSX nhiệm vụ năm 2014117/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 
-Danh hiệu tập thể LĐXS cho 9 phòng ban gồm: Văn phòng sở, Phòng tổng hợp, KTĐN, thẩm định, ĐKKD, KTN, VX, Thanh tra, ban WB122/QĐ-UBND ngày 6/2/2015 
-Tặng bằng khen cho 4 phòng gồm: KTN, thẩm định, tổng hợp, ban WB123/QĐ-UBND ngày 06/2/2015 
IICá nhân  
1Thủ tướng Chính phủ tặng:  
-Huân chương lao động hạng Nhì cho Đ/c Đặng Trần Thắng “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2009-2013, góp phần vào sự nghiệp xây dụng chủ nghĩa Xã hội và Bảo vệ tổ quốc”2541/QĐ-CTN ngày 07/10/2014  
2Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng:  
-Tặng bằng khen cho 03 cá nhân ( Đ/c Đặng Trần Thắng giám đốc, Đ/c Vũ Huy Hòa PGĐ; Đ/c Hà Đình Thông Phó phòng văn xã) đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014374/QĐ-BKHĐT ngày 26/3/2015 
3Ủy ban nhân dân tỉnh tặng:  
-Tặng bằng khen cho 7 đ/c gồm: Vũ Đức Ninh, Dũng, Cường, Duyên, Quyền, Ngọc, Quỳnh ĐKKD123/QĐ-UBND ngày 06/2/2015

 

 

-UBDN tỉnh công nhận chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 03 đ/c: Vũ Đức Ninh, Vũ Huy Hòa, Hoàng Thị Nguyện124/QĐ-UBND ngày 06/2/2015 

NĂM 2015

STTHình thức khen thưởngSố Quyết địnhGhi chú
ITập thể  
1Bộ Kế hoạch và Đầu tư :  
-Tặng cờ thi đua cấp bộ và bằng khen của Bộ trưởng cho khối Sở KHĐT nă m 2015 (Phòng KTN, TH, đ/c Ngô Quang Huy TĐ,đ/c Bùi Thị Thương)385/QĐ-BKHĐT ngày 29/3/2016  
-Tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phân vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Ngành KHĐT cho 7 tập thể, 6 cá nhân ( Phòng KTN; Phòng Thẩm định; phòng TCKH các huyện TPLC, TĐ, Nâm nhùn, Thanh uyên, SH); (đ/c Nguyễn Công Biên,đ/c Bùi Phi Hùng, đ/c Nguyễn Thị Thìn, đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích, đ/c Lù Văn Quân)

QĐ số 1734/QĐ-BKHĐT ngày 24/11/2015. Khen thưởng nhan dịp kỷ niện 70 năm

 
-Băng khen cho Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Ngành KHĐT và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2015”1934/QĐ-BKHĐT ngày 23/12/2015 
2Bộ Công thương  
-Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi công công trình Thủy điện Bản Chát và Huội Quảng góp phần vào sự phát triển của ngành Điện lực Việt nam (Tập thể sở; Hoàng Đại Thắng; Lù Văn Quân; Nguyễn Đức Hạnh).  
3Ủy ban nhân dân tỉnh tặng:  
-Khen thưởng cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phân vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Ngành KHĐT nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành 4 tập thể, 5 cá nhân Sở (phòng VX, KTĐN,VP,TTr)1418/QĐ-UBND ngày 02/12/ 2015 
-Công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” đối với cơ quan đơn vị trên địa bàn TPLC463/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 
-Tặng bằng khen cho Ban QLDA giảm nghèo “có thành tịch xuất sắc trong thực hiện dự án giảm nghèo các tỉnh Miền núi phía Bắc giai đoạn 2 (2010-2015)790/QĐ-UBND ngày 04/8/2015 
-Tặng bằng khen cho tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC giai đoạn 2011-2015662/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 
-Tặng bằng khen cho các tập thể Sở có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2011-20151368/QĐ-UBND ngày 23/11/2015

 

-Ban Chỉ đạo toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Lai Châu công nhân cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự “ năm 2015 cho Sở KHĐT265/QĐ-BCĐ ngày 25/12/2015 
-Tặng bằng khen cho tập thể sở đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Quyết định 33/2007/QĐ-TTg (Dự án sắp xếp, ổn định dân cư 2 xã Tà Tổng, Mù Cả huyên Mường Tè1419/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 
-Huân chương lao động hạng Nhì cho Đ/c Đặng Trần Thắng “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2009-2013, góp phần vào sự nghiệp xây dụng chủ nghĩa Xã hội và Bảo vệ tổ quốc”2541/QĐ-CTN ngày 07/10/2014  
IICá nhân  
1Bộ Kế hoạch và Đầu tư  
-

Tặng bằng khen cho 3 cá nhân thuộc Sở “đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành giai đoạn 2010-2015( đ/c Đặng Trần Thắng GĐ ,đ/c Hoàng Đại Thắng PGĐ,đ/c Đồng Thị Ninh)

Tặng kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp ngành KHĐT Việt Nam” cho 19 cá nhân. (có danh sách)

978/QĐ-BKHĐT ngày 07/7/2015

 

 

-Bằng khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phân vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Ngành KHĐT cho  6 cá nhân  (Đ/c Nguyễn Công Biên, đ/c Bùi Phi Hùng, đ/c Nguyễn Thị Thìn, đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích, đ/c Lù Văn Quân)1734/QĐ-BKHĐT ngày 24/11/2015

 

 

- Bằng khen 04 cá nhân ( Đ/c Nguyễn Công Biên, đ/c Nguyễn Thị Hồng Tuyến, đ/c Nguyễn Quốc Dũng, đ/c Đặng Phương Thủy) đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Ngành KHĐT và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2015”1934/QĐ-BKHĐT ngày 23/12/2015 
2Ủy ban nhân dân tỉnh tặng  
-Khen thưởng cho cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phân vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Ngành KHĐT nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành 5 cá nhân Sở  (đ/c Nguyễn Đình Hùng, đ/c Phạm Hồng Khản, đ/c Trương Văn Tuyền, đ/c Đặng Quang Thịnh, đ/c Nguyễn Văn Đức)1418/QĐ-UBND ngày 02/12/ 2015 
-Tặng bằng khen cho 01 cá nhân (đ/c Nguyễn Quốc Dũng ) Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC giai đoạn 2011-2015662/QĐ-UBND ngày 02/07/2015 
-Tặng bằng khen cho 01 cá nhân (đ/c Lò Đức Hoàn)  có thành tích xuất sắc trong công tác giảm ngheo giai đoạn 2011-20151368/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 
-Tặng bằng khen cho  01 cá nhân (đ/c Nguyễn Thanh Dương) đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Quyết định 33/2007/QĐ-TTg (Dự án sắp xếp, ổn định dân cư 2 xã Tà Tổng, Mù Cả huyên Mường Tè1419/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 

 

NĂM 2016

STTHình thức khen thưởngSố Quyết địnhGhi chú
ITập thể  
1Bộ Kế hoạch và Đầu tư :  
-Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng bằng khen cho 02 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016 Phòng  KTĐN, VX460/QĐ-BKHĐT ngày 05/4/2017 
2Ủy ban nhân dân tỉnh tặng:  
-Tặng cho phòng KTĐN có thành tích xuất sắc trong công tác di dân TĐC TĐSL trên địa bàn tỉnh Lai Châu 467/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 
-Tặng cờ tập thể tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua của các đơn vị trực thuộc sở1838/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 
-Công nhận TTLĐXS cho 06 tập thể (phòng TH, KTN, VX, VP, KTĐN, TTr)20/QĐ-UBND ngày 13/1/2017  
-Tặng bằng khen 03 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015-2016 (Tập thể Sở, phòng THKTQD, VP)22/QĐ-UBND ngày 13/1/2017 
-Tăng bằng khen Thanh tra sở có thành tích xuất sắc trong phong trao “Thi đua cùng điển hình tiên tiến” 

1851/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

 
IICá nhân  
1Chủ tịch nước tặng:   
-

Tặng Huân chương lao động hạng ba cho đ/c Hoàn Đại Thắng đã có thành tích xuất sắc trong công tác di dân TĐC TĐSL trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm 2011-2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc

781/QĐ-CTN ngày 20/4/2016

 

 

2Bộ NN&PTNN tặng 

 

-Tặng Băng khen  cho đ/c Nguyễn Đức Hạnh , đ/c Lù Văn Quân  có thành tích xuất sắc trong công tác di dân TĐC TĐSL trên địa bàn tỉnh Lai Châu 1395/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/4/2016  
3Bộ Kế hoạch và Đâu tư tặng   
-Tặng bàng khen cho 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016 đ/c Trương Văn Tuyền,đ/c Phạm Hồng Khản460/QĐ-BKHĐT ngày 05/4/2017  
4UBND tỉnh khen  
-Tăng bằng khen cho đ/c Nguyễn Văn Quỳnh Chánh Thanh tra sở có thành tích xuất sắc trong phong trao “Thi đua cùng điển hình tiên tiến” 1851/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 
-Tặng bằng khen cho 12 cá nhânđã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015-201622/QĐ-UBND ngày 13/1/2017  

NĂM 2017

 

STTHình thức khen thưởngSố Quyết địnhGhi chú
ITập thể  
1Thủ Tướng Chính Phủ :  
-Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho Thanh tra Sở KHĐT QĐ 401/QĐ-TTg  ngay 12/4/2018 
2Bộ Kế hoạch và Đầu tư:  
-Bộ Kế hoạch và Đâu tư tặng bàng khen cho 02 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017 (Tập thể Sở, phòng Tổng hợp, Quy hoạch,)QĐ số 400/QĐ-BKHĐT ngày 30/3/2018  
3UBND tỉnh tặng:   
-UBND tỉnh tặng cờ cho phòng Thanh tra có thành tích tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017QĐ số 118/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 
-UBND tỉnh tặng danh hiệu 5 tập thể LĐXS năm 2017 (Phòng THQH, KGVX, TTr, Phòng KTN, Phòng ĐKKD)  117/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 
-UBND tỉnh tặng bằng khen cho 03 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 (Tập thể sở, phòng KTN, phòng KGVX )

121/QĐ-UBND ngày 02/02/2018

 
IICá nhân  
1Ban Dân vận Trung ương  tặng:   
-

Tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận cho đ/c Nguyễn Quang Huy

QĐ số 200-QĐ/BDVTW ngày 20/9/2017

 

 

2Bộ KHĐT tặng 

 

-Bộ Kế hoạch và Đâu tư tặng bàng khen cho 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017 (Trần Xuân Trường, Nguyễn Văn Ngọc)QĐ số 400/QĐ-BKHĐT ngày 30/3/2018 
3UBND tỉnh  
-UBND tỉnh tặng Bằng khen cho phòng ĐKKD; đ/c Đường đã có thành tích trong thi hành luật Hợp tác xã năm 2012, giai đoạn (2012-2017)557/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 
-tặng bằng khen cho đ/c Trần Văn Dũng đã có thành tích thực hiện cuộc tổng điều tra KTXH năm 2017 103/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 
-Tặng bằng khen cho 05 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 (Đặng Văn Châu, Nguyễn Văn Chiển, Đồng Thị Ninh, Bùi Văn Huy, Bùi Thị Thương)121/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 
  
 

NĂM 2018

 

STTHình thức khen thưởngSố Quyết địnhGhi chú
ITập thể  
1Thủ Tướng Chính Phủ :  
-   
2Bộ Kế hoạch và Đầu tư:  
-   
3UBND tỉnh tặng:   
-UBND tỉnh công nhận 02 tập thể LĐSX (VP, KTN) 113/QĐ-UBND ngày 18/2/2019 
-UBND tỉnh tặng bằng khen cho 01 tập thể Sở KHĐT115/QĐ-UBND ngày 18/2/2019 
IICá nhân  
1Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam :   
-

tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho đ/c Nguyễn Quang Huy

QĐ 936/QĐ-TLĐ ngày 14/5/2018

 

2Bộ KHĐT tặng 

 

-   
3UBND tỉnh  
-

 Tặng bằng khen cho 02 cá nhân (đ/c Nguyễn Thị Thủy Dung; đ/c Bùi Từ Mai Quỳnh Trang) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017-2018

115/QĐ-UBND ngày 18/2/2019