Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu

Điều 1. Tên gọi và phạm vi điều chỉnh

1. Tên gọi

a) Tên tiếng Việt Nam: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu.

b) Tên giao dịch quốc tế: Lai Chau Investment, Trade and Tourism Promotion Agency.

2. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lai Châu (sau đây gọi là Trung tâm).

Điều 2. Vị trí

1. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu.

2. Trung tâm là đơn vị dự toán cấp II, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để giao dịch theo quy định của pháp luật.

3. Trụ sở làm việc: Tầng 4, Tòa nhà số 1, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu (Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu).

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chức năng

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trên địa bàn tỉnh; tư vấn, hỗ trợ, cung cấp thông tin, dịch vụ cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tìm kiếm cơ hội đầu tư, thực hiện dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh vào địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

2.1. Hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại (thương mại điện tử) và du lịch.

- Tham mưu, đề xuất với Giám đốc Sở về chương trình, đề án, kế hoạch xúc tiến đầu tư, thương mại (bao gồm cả thương mại điện tử) và du lịch. Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tham gia đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư, thương mại, du lịch vào địa bàn tỉnh.

- Xây dựng, tổng hợp kho hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác xúc tiến, hỗ trợ bao gồm: Quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách, danh mục thu hút, quy trình, thủ tục, các cơ sở dữ liệu, tiềm năng lợi thế về đầu tư, thương mại, du lịch có liên quan.

- Tổng hợp biên soạn, xây dựng, in ấn tài liệu, tờ giấp, đĩa CD, DVD,... giới thiệu về tiềm năng, lợi thế, chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ đầu tư. Tổ chức thực hiện các hoạt động ký kết, phối hợp với các tỉnh bạn, chủ động đề xuất các chương trình phối hợp khi cần thiết.

- Quản lý, vận hành các trang thông tin điện tử phục vụ các hoạt động thông tin về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

2.2. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ

- Tư vấn, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong quá trình khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư, nghiên cứu mở rộng thị trường.

- Tư vấn lập đề xuất chủ trương đầu tư, cấp phép đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

- Tư vấn, hỗ trợ các thủ tục: Đề nghị cấp chủ trương đầu tư, cấp giấy phép đăng ký đầu tư, đăng ký thương hiệu sản phẩm hàng hóa, sản phẩm du lịch, đất đai, môi trường và các loại thủ tục khác liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh.

- Cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, dự án kêu gọi đầu tư, chính sách phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ,.... cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân khi có nhu cầu tìm hiểu đầu tư, lập, thực hiện dự án đầu tư.

2.3. Tổ chức các chương trình bồi dưỡng, tập huấn về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch cho công chức, viên chức và tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các hoạt động trợ giúp, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ do tỉnh giao.

2.4. Làm đầu mối kết nối giữa các nhà đầu tư, doanh nghiệp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố để trao đổi, giải quyết những khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư/doanh nghiệp liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh, phát triển thị trường sản xuất, thị trường tiêu thụ sản phẩm, phát triển du lịch.

2.5. Hợp tác với các cơ quan, đơn vị hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch ở các Bộ, ngành, địa phương, hợp tác quốc tế trong các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch.

2.6. Quản lý, sử dụng cán bộ, viên chức, người lao động, nguồn kinh phí và tài sản được giao theo quy định.

2.7. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác khi được Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giao.

3. Quyền hạn

3.1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Trung tâm được quyết định các biện pháp cụ thể để thực hiện tốt các nhiệm vụ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao.

3.2. Được quyền thực hiện theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành của pháp luật.

3.3. Được trang bị, đảm bảo các điều kiện về kinh phí, tài chính, tài sản, trụ sở, phòng làm việc và phương tiện để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

3.4. Quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nguồn kinh phí và tài sản được giao để thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo quy định hiện hành của UBND tỉnh Lai Châu và pháp luật của Nhà nước.

3.5. Được ký các hợp động dịch vụ, thực hiện hoặc liên danh liên kết với cá tổ chức, cá nhân để thực hiện các hoạt động dịch vụ, phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và khả năng của đơn vị.

3.6. Xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ công tác phí, chế độ khen thưởng- kỷ luật, chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng,… đối vưới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật, phân cấp của UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và thực tế của đơn vị.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 4. Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Trung tâm: có Giám đốc và các Phó Giám đốc, trong đó:

a) Giám đốc Trung tâm trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm. Giám đốc Trung tâm được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định của pháp luật.

b) Phó Giám đốc Trung tâm là người được Giám đốc Trung tâm phân công đảm nhận một số công việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về những nhiệm vụ được phân công. Phó Giám đốc được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định của pháp luật.

2. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

a) Bộ phận Hành chính tổng hợp.

b) Bộ phận Xúc tiến Đầu tư, TM&DL.

c) Bộ phận Hỗ trợ doanh nghiệp.

Điều 5. Biên chế và lao động

1. Biên chế, số lượng người làm việc của Trung tâm nằm trong tổng chỉ tiêu biên chế sự nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư do UBND tỉnh giao hàng năm.

2. Trung tâm được phép ký hợp đồng lao động với cán bộ, viên chức, người lao động tại đơn vị theo quy định hiện hành của pháp luật.

3. Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và UBND tỉnh, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch, trình độ chuyên môn của viên chức.

Điều 6. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí do Ngân sách nhà nước cấp.

2. Nguồn thu từ các hoạt động hợp pháp khác của Trung tâm.

Chương III

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 7. Đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, ngành Trung ương

Đối với Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Cục Xúc tiến thương mại, Cục thương mại điện tử (Bộ Công thương), Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội ngành hàng: Trung tâm có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ vững mối quan hệ thường xuyên, thực hiện chế độ thông tin hai chiều theo hướng dẫn và thỏa thuận hai bên hoặc các bên.

Điều 8. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện tốt các nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp giao cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm về kết quả các nhiệm vụ được giao và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ đó đối với Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 9. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều 3 của Quy định này.

2. Có trách nhiệm báo cáo các hoạt động theo định kỳ tháng, quý, năm, báo cáo đột xuất của Trung tâm về Sở Kế hoạch và Đầu tư khi có yêu cầu của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 10. Đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố

Tham mưu cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Đối với các hiệp hội, các doanh nghiệp

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các hiệp hội, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong tỉnh để nắm bắt tình hình, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch theo chương trình kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiêm thi hành

1. Căn cứ vào Quy định này, Giám đốc Trung tâm quy định chức năng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho Phó Giám đốc và các bộ phận, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Quy định này.

2. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm phối hợp với Chánh Văn phòng Sở để theo dõi, báo cáo, đánh giá, đề xuất kịp thời với Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy định này cho phù hợp./.
Chi tiết./.

  Ý kiến bạn đọc

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 42 | lượt tải:38

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 1253 | lượt tải:157

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 951 | lượt tải:124

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1039 | lượt tải:124

84/QĐ-SKHĐT

V/v công bố công khai kinh phí xây dựng và triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2020

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 821 | lượt tải:290
Đường dây nóng
Lịch công tác - lịch tiếp công dân
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay1,804
  • Tháng hiện tại82,250
  • Tháng trước82,250
  • Tổng lượt truy cập8,584,396
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down