Tin kinh tế-xã hội
Pa Khóa với bài toán giảm nghèo

Pa Khóa với bài toán giảm nghèoLà một trong những xã vùng thấp của huyện Sìn Hồ, được chia tách năm 2012 Pa Khóa có nhiều điều kiện phát triển kinh tế như: tài nguyên rừng phong phú, đất...

Tin đầu tư